Thủy ngân ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?

(MTO 8 - 31/08/2019 09:35)

Vậy thủy ngân ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ cho chúng ta biết về điều đó.

NGỌC KHÁNH (dịch theo tài liệu của WHO)

Bình luận