Thực hiện cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4/2020

(MTO 3 - 31/03/2020 14:27)

Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, trong đó có những yêu cầu tất cả người dân nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1/4/2020.

Bình luận