TP.HCM điều chỉnh tiêu chí an toàn trường học

(MTO 4 - 30/04/2020 18:22)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh một số tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học.

Cụ thể, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quyết định điều chỉnh 2 tiêu chí thành phần đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, nội dung được điều chỉnh như sau: Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 1 mét trở lên (tiêu chí thành phần 2); Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 1 mét trở lên (tiêu chí thành phần 3).

Nội dung điều chỉnh trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện điều chỉnh tiêu chí thành phần 2 và tiêu chí thành phần 3. Trong đó, tiêu chí thành phần 2: Khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 1 mét trở lên; Tiêu chí thành phần 3: Khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 1 mét trở lên. Nội dung điều chỉnh này có hiệu lực từ ngày 29/4/2020.

Các nội dung khác trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP. HCM vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

N.TRÂN

Bình luận